فروشگاه فایل وکتاب شیوا داک

شیوا داک تمام تلاش خود را فراهم کرده است که بتواند بهترین منابع الکترونیکی را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اختیار علاقه مندان قراردهد

با ما تماس بگیرید
کتاب تی ام و روانکاوی-افکار بدون متفکر روان درمانی از دید بودایی
54000 ریال

کتاب تی ام و روانکاوی-افکار بدون متفکر روان درمانی از دید بودایی هدف از زیستن، سعادتمند بودن است. به عنوان فردی بودایی، پی برده ام که حالت هنی انسان، در رهسپاری به سوی این هدف، موثرترین عامل است. به منظور تغییر وضعیت خارجی خودمان، چه مربوط به محیط باشد و چه مربوط به روابط با دیگران نخست باید درون خودمان را تغییر دهیم. آرامش درونی، کلید این ماجراست. در این حالت ذهنی است که شما می توانید با آرامش و منطق و ضمن حفظ خرسندی درونی با مشکلات روبرو شوید.
0 محبوبیت با متوسط امتیاز 0


کتاب تی ام و روانکاوی-افکار بدون متفکر روان درمانی از دید بودایی

نویسنده
مترجم
حجم
فرمت
تعداد صفحات
خوانایی

کتاب تی ام و روانکاوی-افکار بدون متفکر روان درمانی از دید بودایی

کتاب تی ام و روانکاوی-افکار بدون متفکر روان درمانی از دید بودایی

فهرست

 • مقدمه مترجم
 • مقدمه به قلم دالایی لاما
 • سپاسگزار
 • پیشگفتار
 • بخش اول-روانشناسی ذهن بودا
 • آغاز کاب
 • فصل اول-گردونه زندگی
 • قلمرو جهنمی
 • قلمرو حیوانی
 • قلمرو ارواح گرسنه
 • قلمرو خدایی
 • قلمرو خدایان حسود
 • قلمرو انسانی
 • حرص نفرت و پنداره
 • فصل دوم-حقارت: نخستین حقیقت بودا
 • بودا چه آموخت
 • دوکا
 • تصویر نفس
 • صدای تحلیلگر
 • افق های گمشده
 • آشنایی با خویشتن
 • فصلسوم-عطش: دومین حقیقت بودا
 • اصل لت
 • فقدان اطمینان
 • بزرگ بینی و خلا
 • اشارات ضمنی در درمان
 • درک غلط نفس
 • ذهن شفاف
 • ترک نفس حقیقی آرمانی
 • فصل چهارم- رهایی: سومین حقیقت بودا
 • تصعید
 • از پیش شکسته 
 • باقیمانده چروکیده
 • تکامل فرزانگی
 • آرزو
 • جهل
 • فصل پنجم-ایستاده در هیچ کجا
 • راه میانه
 • فریاد نخستین
 • وحدت
 • اطاعت
 • انکار
 • تهی بودن
 • رعایت عواطف
 • بخش دوم-مراقبه
 • فصل ششم-دقت محض
 • کاهش واکنش پیری
 • هنر روانکاوی
 • بی پردگی
 • حیرت
 • ذهن خودمان
 • فضای برزخی
 • قدرت آگاهی
 • دیدن خردمندانه
 • فصل هفتم- روانشناسی پویای مراقبه
 • رعب و دلخوشی
 • آغاز مراقبه: تجزیه اکو
 • باقی ماندن در درد
 • آشکارسازی استعاره فضایی
 • آگاهی هن درست: کشف استعاره زمانی
 • بصیرت: کشف استعاره نفس
 • بخش سوم-درمان
 • به خاطر آوردن تکرار و پیشرفت کار
 • فصل هشتم-به خاطر آوردن
 • به خاطر آوردن گشته
 • به خاطر آوردن حال
 • ضربه
 • بیزاری
 • خطاهای اصلی
 • مادران
 • شرق، شرق است
 • مراقبه و نفس غربی
 • فصل نهم-تکرار
 • اینجا و اکنون
 • سکوت
 • عدم مداخله 
 • خاطره و آرزو
 • کاربرد دقت محض در درمان
 • ترمیم
 • فاصله
 • ارواح در نیاکان
 • فصل دهم-پیشرفت کار
 • او
 • سادگی آسیب دیده
 • خالی از محتوا
 • جهت دادن مجدد پرخاش
 • خاتمه
 • کار به سوی
 • موتور والایش

مقدمه به قلم دالایی لاما

هدف از زیستن، سعادتمند بودن است. به عنوان فردی بودایی، پی برده ام که حالت هنی انسان، در رهسپاری به سوی این هدف، موثرترین عامل است. به منظور تغییر وضعیت خارجی خودمان، چه مربوط به محیط باشد و چه مربوط به روابط با دیگران نخست باید درون خودمان را تغییر دهیم. آرامش درونی، کلید این ماجراست. در این حالت ذهنی است که شما می توانید با آرامش و منطق و ضمن حفظ خرسندی درونی با مشکلات روبرو شوید.محصولات مرتبط